• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 237 din 2019

29 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situaţia de lucrări  nr. 1);

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 120495/22.08.2019 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Cererea nr. 7402/21.01.2019 prin care Parohia Sf. Pantelimon a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările de picturăîn frescăşi poleire la biserică;
 • Adresa nr. 96460/08.07.2019 prin care Parohia Sf. Pantelimon a transmis situația de lucrări nr. 1 în valoare de 167.400 lei pentru lucrările de picturăşi poleire la biserică;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult.

    

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Pantelimon  (situaţia de lucrări  nr. 1) în valoare de 167.400 lei, pentru lucrările de picturăîn frescăşi poleire la biserică.

                        (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”.

 

Art.2.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economicăşi Direcţia Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

Hotărârea nr. 237

Bucureşti, 29.08.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.       

Denumire fișier: 237.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:336 Vizualizări
Descărcare: 29 times
Data creării: 04-09-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE