• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 275

49 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 388/2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 90/1999

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.08.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr.9, Sector 2

            Analizând:

            - Nota de fundamentare şi Raportul de specialitate  nr. 120702/ 22.08.2019 întocmite de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul de specialitate nr.120851/23.08.2019 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru, Gestionare-Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,

            -  Avizul Comisiei de de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  Avizul comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al  acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

            -  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

                      -  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul  serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

            -   Ordonanţa de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

           -   Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 90/1999 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani a imobilului situat în Bucureşti, str. Oituz nr. 9, sector 2, către Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 2;

            -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.43/2004 privind infiintarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;

            -   Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2018 privind înfiinţarea unei creșe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, sector 2, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

 

            În temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. l).şi lit. p).din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

           În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. I  Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr.9, Sector 2, în sensul înlocuirii anexei la H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu anexele 1şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 privind imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr.9, Sector 2 rămân valabile.

                                  

           Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    

 

 

 

 

        

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 

        

 

Hotărârea nr. 275

Bucureşti, 29.08.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Denumire fișier: 275.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:432 Vizualizări
Descărcare: 49 times
Data creării: 04-09-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE