• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 292

27 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 4235/05.09.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 129220/06.09.2019 prezentat de către Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov nr. 7975/02.08.2019, înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 13114/02.08.2019;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

           Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1a - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.;
 • Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru programul “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I.Articolul 3 din Hotărȃrea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, se modificăşi se completează, având următorul conţinut:

 Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 197.085,73 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233.

 

Art. II. Anexa Hotărȃrii Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2019 se înlocuiește cu anexa ce cuprinde 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.232/2019 privind aprobarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, rămân aplicabile.

 

          Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. V. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 

                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                 Hotărârea nr. 292

                Bucureşti, 27.09.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 292.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:95 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE