• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 299 din 2019

77 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 249/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Analizând:

            - Nota de fundamentare nr. 137806/20.09.2019, prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 înregistrată la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 137800/20.09.2019;

-  Raportul de specialitate nr. 138212/25.09.2019, prezentat de către Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Adresa prezentată de doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminiţa înregistrată la cabinet Secretar sub nr. 4145/24.09.2019;

- Amendamentul domnului Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4221/27.09.2019;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

           Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 5/30.01.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 93/17.04.2019 privind validarea mandatului unui consilier local;

  - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 143/17.05.2019 privind validarea mandatului unui consilier local;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 146/26.06.2019 privind validarea mandatului unui consilier local

          

             În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. 1  Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, ce conţin un număr de 9 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 2  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 249/2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.      

      

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

Hotărârea nr. 299

Bucureşti, 27.09.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 299.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:639 Vizualizări
Descărcare: 77 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE