• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 301 din 2019

2087 Descărcări

 

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 214/2021HCL S2 nr. 114/2022HCL S2 nr. 276/2023

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 34/2014HCL S2 nr. 68/2015

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Analizând:

            - Referatul de aprobare nr.104913/23.07.2019 întocmit de domnul Dan Cristian Popescu;

 - Raportul de specialitate nr.106575/25.07.2019 întocmit de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr.113618/07.08.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Anunţul public nr.106586/25.07.2019 privind aducerea la cunoştiinţă publicăîn temeiul prevederilor art.7 alin (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică;

-   Procesul Verbal nr.122964/26.08.2019 al şedinţei publice din data de 20.08.2019;

  • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Amendamentul nr.4218 /27.09.2019 înaintat de iniţiatorul proiectului domnul Dan Cristian Popescu;
  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

       -   Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       -  Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

       -  Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penalăşi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;

        - Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

         - Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002,cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.27/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce cuprinde un număr de ­­12 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.2.  (1) Hotărârea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică prin afișare sau orice altă formă de publicitate, în condiţiile art.197 din O.G 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                       (2) La data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L.S2 nr.34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin H.C.L.S2 nr.68/2015 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.3.Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               Hotărârea nr. 301

                Bucureşti, 27.09.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare..    

Denumire fișier: 301.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:5784 Vizualizări
Descărcare: 2087 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE