• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 302 din 2019

77 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

           Luând în considerere proiectul de hotărâreprivind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”

              Analizând:

  -  Nota de fundamentare nr. 126511/20.09.2019 prezentată de Direcţia Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Raportul de specialitate nr. 138594/23.09.2019 prezentat de Direcţia Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  -  Raportul de specialitate nr. 138254/23.09.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 -  Nota Secretarului Sectorului 2 înregistrată sub nr. 4222/27.09.2019;

         -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,   avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor –cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de sevicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 397/863/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a H.G. nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2)lit. p) și alin (4)din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului       “ Butonul roșu-Salvează vieți”.

 

Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți” conform anexei ce conține un număr de 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

Art. 3  Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, să semneze convenția de colaborare cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului prevăzut la art.1.

 

Art. 4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”, prin alocarea unor sume cu această destinație către Direcţia Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2.

 

   Art. 5  Primarul Sectorului 2 și Direcţia Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, după emiterea acordului prealabil prevăzut la art. 166 alin (2) lit s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 302

Bucureşti,  27.09.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

Denumire fișier: 302.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:552 Vizualizări
Descărcare: 77 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE