• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 303 din 2019

129 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 218/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr.  187/2018HCL S2 nr.  383/2018HCL S2 nr.  206/2019HCL S2 nr.  228/2019 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019;

Analizând:

        - Nota de fundamentare nr. 4486/17.09.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Raportul de specialitate nr. 138256/23.09.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

      - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

       -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

      -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Prioritate de investiţii 10.1a - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a/BI;

       - Instrucțiunea emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, în calitate de Autoritate de Management pentru POR nr. 112/08.03.2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114//2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, a prorogării unor termene;

       -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 206/2019 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 228/2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 şi H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se modificăşi se completează anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019, rămân aplicabile.

 

          Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                  Hotărârea nr. 303

                Bucureşti, 27.09.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire fișier: 303.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:609 Vizualizări
Descărcare: 129 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE