• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 304 din 2019

88 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea şi finanţarea unor proiecte în domeniul educaţiei timpurii;

Analizând:

-  Referatul de aprobare înregistrat sub nr.130500/09.09.2019, întocmit de domnul Adrian Alexandru – consilier USB/USR în Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.126265/19.09.2019 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul de specialitate nr. 137054/19.09.2019 întocmit de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul de specialitate nr. 135214/19.09.2019 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Raportul de specialitate nr.135213/23.09.2019 întocmit de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

         

 

                  Având în vedere reglementările cuprinse în:

            - Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -   Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -   Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă social şi Protecţia Copilului sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2;

            -   Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.276/29.08.2019 pentru aprobarea înfiinţării unor grupe de educaţie de nivel antepreşcolar pe raya Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1. Se aprobă implementarea şi finanţarea unor proiecte în domeniul educaţiei timpurii, în limita fondurilor alocate, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

           Art. 2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 2, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilui Sector 2 si Directia Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

             

               Hotărârea nr. 304

                Bucureşti, 27.09.2019

                Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.         

Denumire fișier: 304.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:996 Vizualizări
Descărcare: 88 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE