• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 308 din 2019

110 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”;

            Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 24271/21.10.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         -  Raportul de specialitate nr. 157039/24.10.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

      - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

       - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

       - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 19 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      (2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 8.115.766,97 lei inclusiv TVA din care C+M 6.305.178,73 lei inclusiv TVA.

 

Art.2.Se aprobă realizarea proiectelor ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”, obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

 

Art.3.(1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

           (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

          (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

 

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

        

Art.5.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 308

Bucureşti, 31.10.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 308.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:427 Vizualizări
Descărcare: 110 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE