• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 309 din 2019

243 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 281/2022

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 222/2017,  HCL S2 nr. 345/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2

            Analizând:

            - Raportul de specialitate nr. 22768/10.10.2019 prezentat de  Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul de specialitate nr. 154362/21.10.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-   Amendamentul executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4541/25.10.2019;

        -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       -   Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria  a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

            - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, instituție publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor 1-3 ce conțin un număr de 39 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2 Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administrației Domeniului Public Sector 2 este de 327 posturi contractuale, din care 22 personal de conducere, 107 personal de execuție și 198 personal operativ.

 

            Art.3  Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcțiile din stat, fără majorarea numărului de posturi aprobat prin organigrama din anexa 1.      

 

            Art.4 La data prezentei Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018, își încetează aplicabilitatea.

 

            Art.5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.6  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                         (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 309

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 309.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:781 Vizualizări
Descărcare: 243 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE