• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 310 din 2019

146 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 197/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2011HCL S2 nr.  27/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

            Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 26194/18.10.2019 întocmit de Directorul General al Poliției Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Raportul de specialitate nr. 157618/25.10.2019 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         - Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României  nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

         - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se aprobă modificarea Organigramei a Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, instituţie publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II Primarul Sectorului 2 poate transforma/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin Organigramă.

 

          Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei,  Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 27/2019, rămân aplicabile.

 

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și directorul general al Poliției Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

              (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

                                                             

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 310

Bucureşti, 31.10.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Denumire fișier: 310.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:758 Vizualizări
Descărcare: 146 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE