• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 311 din 2019

75 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reprezentarea Consiliului Local Sector 2 în fața instanțelor de judecată, în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a  Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2;

Analizând:

       - Raportul de specialitate nr. 146569/24.10.2019 și Nota de Fundamentare nr. 146570/24.10.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Raportul de specialitate nr. 158171/25.10.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 4690/30.10.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 31.10.2019;

       - Dispoziția Primarului Sectorului 2, București nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2, București;

      - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         - H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

         - H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

         - H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

         - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

          - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

           - O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

           - H.C.L. Sector 2 nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Ştatului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

           - H.C.L. Sector 2 nr. 66/30.06.2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007;

           - H.C.L. Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.152/26.06.2019;

           - Hotărârea Colegiului Director nr.14/23.10.2019 pentru avizarea propunerii  proiectului de hotărâre privind mandatarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 pentru a reprezenta interesele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, respectiv ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2 în faţa instanţelor de judecată;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se mandatează consilierii juridici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, cu sediul în str. Olari nr. 15, serviciu public de specialitate aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 pentru a reprezenta în fața instanțelor de judecată, interesele Consiliului Local Sector 2 în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a  Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2.

 

Art.2.Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, la nivelul căreia se desfășoară activitatea Comisiilor prevăzute la art. 1 și sunt gestionate documentele rezultate din activitatea acestora, răspunde, în condițiile legii, în legătură cu activitatea de reprezentarea Consiliului Local Sector 2, respectiv pentru îndeplinirea în termen legal a măsurilor dispuse de instanțele de judecată.

 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2 şi Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.4.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                        

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 311

Bucureşti, 31.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Denumire fișier: 311.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:504 Vizualizări
Descărcare: 75 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE