• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 313 din 2019

128 Descărcări

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare şi valorificare a deşeurilor precum şi pentru realizarea ţintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege;

            Analizând:

            - Raportul de specialitate comun nr.156279/23.10.2019 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice şi  direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Raportul de specialitate nr. 157906/25.10.2019 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Raportul de specialitate nr.1576651/25.10.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; -
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       -   Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 249 / 2016 privind deseurile de ambalaje, cu modificările ulterioare,
  • Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
  • Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

-  prevederile Planului National de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942 / 2017, referitoare la obligaţiile/responsabilităţile autoritatilor administraţiei publice locale privind realizarea/implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor la nivelul comunităţilor locale in scopul atingerii si indeplinirii ţintelor specifice,

- H.C.G.M.B nr. 108/2012 privind atingerea ţintelor de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti, prin care responsabilitatea îndeplinirii obiectivului de reducere la depozitare a deşeurilor municipale revine Primăriilor 1-6, operatorilor de salubrizare şi administratorilor depozitelor de deşeuri;

-  HCGMB nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de Gestionare a Deşeurilor în Municipiul Bucureşti;

 - H.C.G.M.B nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;

-   H.C.G.M.B nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.C.G.M.B nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.C.G.M.B nr. 455/2019 privind aprobarea Master planului pentru managementul integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București;

- H.C.L. Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Bucureşti şi a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectomlui 2 al Municipiului Bucureşti;

- H.C.L. Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalităţii de gestiune şi a documentaţiei - cadru de delegare a serviciului de salubrizare.

- H.C.L. Sector 2 nr. 394/2018 privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 62/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciilor de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f)şi alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1 Pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare şi valorificare a deşeurilor, precum şi pentru realizarea ţintelor de deviere de la depozitare, deşeurile municipale şi similare, atât fracţia umedă (amestecate) cât şi fracţia uscată (colectate selectiv), produse în aria administrativ teritorială a Sectorului 2, vor fi supuse operaţiei de sortare în staţii de sortare autorizate, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 2 Se aprobă tariful (tarifele) pentru operaţiile de sortare de până la 230,50 lei/tonă fără TVA, valoare stabilită prin Studiul de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/29.03.2019.

 

Art. 3 Pentru tarifele precizate la art. 2 nu au fost luate în considerare veniturile rezultate din valorificarea deșeurilor sortate (aşa cum se precizeazăîn Studiul de oportunitate) şi sunt valabile până la intrarea în vigoare a noului contract de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Sectorul 2 şi măturatul, spălatul, stropirea, întreţinerea şi deszăpezirea căilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. 5  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 313

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 313.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:545 Vizualizări
Descărcare: 128 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE