• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 314 din 2019

47 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu” a imobilului ,,Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti;

            Analizând:

  • Raportul de specialitate comun nr. 156034/23.10.2019 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Referatul de aprobare nr. 152044/16.10.2019 prezentat de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu” instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

-  Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       -   Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

  •  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
  • C.G.M.B nr. 617/26.09.2018 privind preluarea din administrarea Consiliul Local Sector 2, în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a imobilului "Teatrul de Vară" situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, în vederea amenajării unor spaţii de vizionare şi fan- zone pentru EUFA EURO 2020;
  • C.G.M.B nr. 492/17.09.2019 privind darea în administrare Consiliului Local Sector 2, a imobilului ,,Teatrul de Vară”, situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2;
  • C.L Sector 2 nr. 2/15.02.2010 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a VII-a;
  • C.L Sector 2 nr. 144/17.05.2019 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 339/2018.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l).şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului ,,Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, în aplicarea prevederilor H.C.G.M.B nr. 492/17.09.2019.

 

Art. 2 Predarea-primirea imobiliului menţionat la art. 1 se va face pe baza procesului verbal de predare-primire între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Autoritatea executivăşi Managerul Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 314

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 314.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:428 Vizualizări
Descărcare: 47 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE