• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 315 din 2019

69 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 82/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 407/2018HCL S2 nr. 214/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificatăşi completată prin H.C.L. nr. 214 /2019;

            Analizând:

    - Adresa nr. G.M./17586/P/16.09.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București şi înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr.138697/23.09.2019;

 -   Sentința Civilă nr. 2854/17.04.2019, pronunțată de Tribunalul București Secția a – II- a Contencios Administrativ și Fiscal, în Dosarul nr. 40646/3/2018;

  - Raportul de specialitate nr. 155037/22.10.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       -   Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 – privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor cultural;

            - Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2883/2013 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;

            -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 407/2018 – privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

            -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 214/2019 – pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.       

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I (1) Se aprobă revocarea pct.3, respectiv ,, Spaţiul de închiriat: Cabinete medicale; Profilul activităţii premise: Servicii medicale” , din Secţiunea A - ,, Listă preţuri minimale închirieri prin procedura de licitaţie”, cuprinsăîn Anexa nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

                (2) Se aprobă revocarea pct.3, respectiv ,, Spaţiul de închiriat: Cabinete medicale; Profilul activităţii premise: Servicii medicale” , din Secţiunea B - ,, Listă preţuri minimale închirieri prin procedura de licitaţie”, cuprinsăîn Anexa  la H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 pentru modificarea anexei nr.8 la H.C.L. nr.407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

         Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu și ale H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                Hotărârea nr. 315

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 315.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:635 Vizualizări
Descărcare: 69 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE