• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 322 din 2019

47 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 355/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind asigurarea unui climat de recreere în

parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;    

Analizând:

-  Referatul de aprobare prezentat de consilierii locali ai Partidului Mișcarea Populară;

- Raportul de specialitate nr.139027/24.09.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr.157682/24.10.2019 întocmit de la Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

-  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al  acesteia, cu     modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 54/2012 – privind desfășurarea activității de picnic;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 modificatăși completată prin H.C.L.S2 nr.68/2015.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. o) şi alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. 1.Se interzice amplasarea grătarelor și coșurilor de fum aparținând persoanelor fizice și juridice şi comercializarea  băuturilor acoolice, în parcuri sau la o distanță mai mică de 50 m de acestea sau de locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Publice Sector 2, cetățenii Sectorului 2 beneficiind de aceste spații pentru recreere, odihnăși agrement.

         

Art. 2.Desfășurarea activităților ce implică existența grătarelor și coșurilor de fum se va realiza cu respectarea legislației în vigoare numai în spațiile special amenajate în acest scop de către Administrație Domeniului Public Sector 2,  fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă,  recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei, cu obligativitatea avizării acestor activităţi de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.

 

Art.3.Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri va fi sancționatăîn conformitate cu prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în domeniul protecției mediului, după caz.

 

           Art.4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.5.  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 322

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 322.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:511 Vizualizări
Descărcare: 47 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE