• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 336 din 2019

83 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 98/2020HCL S2 nr. 116/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 91/2012HCL S2 nr. 190/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentândLucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017;

           Analizând:

            -  Nota de fundamentare nr. 156749/23.10.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • Raportul de specialitate nr. 157879/25.10.2019 întocmit de Direcţia Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București  ;

           -   Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         -   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          -  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și completările ulterioare;

         -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         -   Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțare din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

         -   Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și proorogarea unor termene;

  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor terhico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”;
  • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 190/2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr 91/2012 privind aprobarea indicatorilor terhico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”;

   

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. (1) Se modificăși se completează pozițiile nr. 5, 8 și 12 din anexa nr. 1 la H.C..L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017, conform anexei ce conțíne 8 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Se înlocuiesc paginile 35-40, 55-60 și 81-87 din anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective deinvestiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” așa cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017, conform anexei ce conține 8 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. II.  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective deinvestiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017, rămân aplicabile.

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 336

Bucureşti,  31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

Denumire fișier: 336.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:666 Vizualizări
Descărcare: 83 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE