• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 337 din 2019

77 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 85/2021

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 122/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 194/2017 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției  Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși  completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019;

           Analizând:

           -  Nota de fundamentare nr. 146568/24.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 146567 întocmite de Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București;

           -  Raportul de specialitate nr. 157888/25.10.2019 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            -    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  •  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;
  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare ;

             -    Art. 14 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului României nr. 797/08.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orienative de personal;

            -   Hotărârea Guvernului României nr. 417/2018, cu modificăeile și completările ulterioare, privind modificarea H.G. nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orienative de personal;

         -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 252/30.08.2018;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;

          -  Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 nr. 9/23.10.2019 pentru avizarea propunerii proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art.I.   Se modificăși se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 122/17.05.2019, conform anexei ce conţine o filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

       Art.II. (1)  Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 122/17.05.2019 îşi încetează aplicabilitatea.

         (2)  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2, rămân aplicabile.  

 

    Art.III.   Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului  Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

 

 

  Hotărârea nr. 337

Bucureşti,  31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

Denumire fișier: 337.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:602 Vizualizări
Descărcare: 77 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE