• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 338 din 2019

59 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, Bucureşti;

            Analizând:

- Nota de fundamentare nr.144620/21.10.2019 şi Raportul de specialitate nr. 144617/21.10.2019 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 , serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-   Raportul de specialitate nr. 158910/28.10.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 -   Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

              -   Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

              - Legea 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

              -   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

              - Hotărârea Guvernului României nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

              - Hotărârea Guvernului României nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

              - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

              -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare social;

              -  Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 nr. 15/23.10.2019 pentru avizarea propunerii proiectului de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București.

 

              În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate,în cuantum de 10.000 lei, persoanelor menționate în anexa ce conţine o filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

             (2) Ajutorul se acordă pentru acoperirea cheltuielilor privind transportul și cazarea însoțitorului persoanei care urmează să beneficieze de servicii medicale în afara țării, menționat în anexă la poziția 1.

 

(3) Ajutorul se acordăși pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu transportul, cazarea și serviciile medicale de care urmează să beneficieze minorul menționat în anexă la poziția 2.

 

Art. 2.  Finanţarea se face din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinaţie.

 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 338

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 338.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:464 Vizualizări
Descărcare: 59 times
Data creării: 07-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE