• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 340 din 2019

160 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 144/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”;

Analizând:

            - Referatul de aprobare întocmit de domnul Dan Cristian Popescu;

 - Raportul de specialitate nr. 160743/30.10.2019 întocmit de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 160830/31.10.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

    -      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

    -      Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    -      Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    -      Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

    -       Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piațăși de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

    -      Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019,      

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. 2 lit. i), l), ș) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1.(1) Se aprobă metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, conform anexei nr. 1.

           (2) Se aprobă modelul “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN”, conform anexei nr. 2 și al formularelor, potrivit anexelor nr. 3-7.

            (3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 13 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.Încasarea taxelor provenite din eliberarea ,, Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

 

Art.3.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 144/2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti” își încetează aplicabilitatea.

 

 Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

          

  Hotărârea nr. 340

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 340

Bucureşti, 31.10.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 16 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.          

Denumire fișier: 340.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:736 Vizualizări
Descărcare: 160 times
Data creării: 08-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE