• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 341 din 2019

80 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 70/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

          Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea  HCL Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul  situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

Analizând:

-  Adresa nr. 160313/30.10.219 transmisa de catre SC VERANDA MALL S.A prin care se propune punerea la dispozitia Sectorului 2 a unui spatiu de 312,81mp;

-  Adresa nr. 158781/22.10.2019 înaintată de Directia Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raport de specialitate nr. 160158/ 30.10.2019 înaintat de  Directia Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate comun nr. 160314/30.10.2019 prezentat de Direcţia Achiziții şi Contracte Publice si Directia Juridica, Legislatie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-   Raportul de specialitate nr. 160322/30.10.2019 prezentat de Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale  şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

        -  Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 70/19.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru spatiul situat in incinta Mall Veranda, Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Sector 2, in suprafata de 105.88 mp, pentru desfasurarea activitatii Directiei Publice de Evidenta Persoane si Stare Civila Sector 2.

 

           În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

       Art. I Se aprobă incheierea unui Act aditional la contractul de comodat pentru spațiul  situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 conform anexei , ce cuprinde 4 pagini si face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 70/2017 isi pastreaza aplicabilitatea.

 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2   şi  Directorul Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

.

.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

               Hotărârea nr. 341

                Bucureşti, 31.10.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 341.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:673 Vizualizări
Descărcare: 80 times
Data creării: 08-11-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE