• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 342 din 2019

82 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privindacordarea unor facilități fiscale persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București;

           Analizând:

             -  Raportul de specialitate nr. 128038/04.09.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București;

             - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 transmis prin adresa înregistrată la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sub nr. 147194/08.10.2019.

  • Raportul de specialitate nr. 137074/19.09.2019 Direcţia Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Anunțul public nr. 137635/20.09.2019 privind aducerea la cunoștința publicăîn temeiul prevederilor art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică;

             - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

 

În temeiul art. 136 alin. (1)și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă anularea majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, de persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aferente obligațiilor fiscale restante la 31 decembrie 2018, conform procedurii prevăzute în anexa ce  cuprinde 11 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local  Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.      

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 342

Bucureşti,  28.11.2019  

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire fișier: 342.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:420 Vizualizări
Descărcare: 82 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE