• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 344 din 2019

2352 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 80/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.11.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația  specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

            Analizând:

     - Raportul de specialitate comun nr. 123755/27.08.2019 întocmit de Direcţia Economică, Direcția Servicii Publice şi direcţia Juridică. Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

           - Raportul de specialitate nr.99128/11.07.2019 şi Punctul de vedere nr. 283993/23.08.2019 întocmite de  Direcției Venituri Buget Local Sector, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           -  Procesul Verbal nr.83345/11.06.2019 si fişa de fundamentare  T2;

            - Procesul verbal nr. 120806/22.08.2019 al şedinţei publice din data de 20.08.2019;

            -  Avizul Comisiei de de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  Avizul comisiei pentru probleme Ecologice, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

   - Art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică – republicată;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-  Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificurile și completările ulterioare;

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

 - Hotărârea Guvernului nr.942/2017 privind aprobarea Planului Naţional de gestionare a deşeurilor pentru perioada 2014-2020;

 - H.C.G.M.B nr.119/2010 privind  aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti;

 - H.C.G.M.B nr. 108/2012 privind atingerea ţintelor de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti;

 - H.C.G.M.B nr. 109/2012 privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice şi asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti;

 -  H.C.G.M.B nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;

 -   Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în forma revizuită, a modalităţii de gestiune şi a documentaţiei-cadru de delegare a serviciului de salubrizare;

 -   Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

            În temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.

 

           În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2020 se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice)  din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual.

 

                       (2) Pentru anul 2020, tariful pentru activitatea de colectare separată, transportul separat la facilităţi tehnologice de sortare/ tartare al deşeurilor, provenind din activităţi comerciale din industrie/comerţ/servicii şi instituţii publice(utilizatori non – casnici) şi depozitarea finală a reziduurilor post sortare/ tratare este de 515,60 lei/tonă sau 171.87 lei/mc.

 

   Art.2. Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, pentru beneficiarii non-casnici (persoane juridice) prevăzut în Anexa care conține 19  file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

     Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri.

      

      Art. 4.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                         

    

 

 

 

 

         

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

                         

                                        

                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

              Hotărârea nr. 344

              Bucureşti, 28.11.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 21 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 344.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:6783 Vizualizări
Descărcare: 2352 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE