• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 345 din 2019

91 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 77/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2;

 

            Analizând:

            - Raportul de specialitate nr.2433/19.11.2019 prezentat de Administrația Pieţelor Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul de specialitate nr.173025/22.11.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul de specialitate nr.174286/25.11.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia Consumatorului, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

            - Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            -   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

            -  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            -  Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

            -   Ordonanaţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

-  Decizia Curții Constituționale a României nr. 794/2016, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (11) - (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

-  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.77/20.03.2018 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 la prezenta, ce cuprind un număr total de 20 (douăzeci) pagini şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                      (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administrației Piețelor Sector 2 se reduce de la 62 de posturi, din care 10 posturi de conducere și 52 de posturi de execuție, astfel cum a fost aprobat prin H.C.L. S2 nr. 77/20.03.2018, la un total de 39 de posturi, din care 6 posturi de conducere și 33 posturi de execuție.

                      (3) Concedierea salariaților ale căror posturi se desființează se va realiza cu respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncăîncheiat la nivelul Administrației Piețelor Sector 2, precum și pe bază de examen organizat în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, după caz.

 

              Art.2  Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcțiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

 

    Art.3 (1)Începând cu 01.01.2020, se modifică sursa de finanţare a Administrației Piețelor Sector 2 din instituţie finanţată ,,integral din venituri propriiîn instituţie finanţată din ,,venituri propriiși subvenții acordate de la bugetul localconform dispozițiile art. 67, alin.1), lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

 

           (2) Administrației Piețelor Sector 2 va pune in aplicare prevederile Hotărârii Consiliului local Sector 2 nr.243/2017 privind administrarea veniturilor  bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, modificata prin HCLS2 nr.225/2018.

 

             Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/20.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statutului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2își încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           

            Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

                    (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 345

                Bucureşti, 28.11.2019

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 345.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:570 Vizualizări
Descărcare: 91 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE