• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 346 din 2019

127 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 175/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privindaprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare șiFuncționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

           Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 167745/12.11.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 172298/21.11.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Amendamentul nr. 5084/28.11.2019 prezentat de doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița;

             - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului, avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilăși Relații Internaționale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 136 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.  (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform Anexelor nr. 1-3 ce conțin  45 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este de 52 de posturi, din care 6 posturi de conducere și 46 posturi de execuție.

             (3) Numărul total al funcțiilor publice este 46, din care 6 funcții publice de conducere și 41 de funcții publice de execuție.

             (4) Numărul total al funcțiilor contractuale este de 5, toate fiind funcții de execuție.

 

Art.2. (1) După intrarea în vigoare a hotărârii, Directorul General al Direcției Generale pentru administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va asigura reîcadrarea personalului în funcțiile prevăzute în Anexa nr. 2.

           (2) Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, așa cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 47/2019, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București poate modifica/transforma o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior și poate transfera funcțiile din stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publicăși în fondurile bugetare anuale alocate, cu respectarea cerințelor prevăzute de Codul administrativ.

              (2) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București poate modifica funcțiile contractual vacante din nivel superior în nivel inferior cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția public și în fondurile bugetare anuale alocate.

Art.4.  Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.5. (1)Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                    (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 346

Bucureşti,  28.11.2019  

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 48pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire fișier: 346.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:564 Vizualizări
Descărcare: 127 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE