• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 347 din 2019

91 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind achiziționarea, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafață de 45.000 m.p., situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov;

Analizând:

        - Raportul nr. 151934/16.10.2019 al Comisiei de negociere cu o singură sursă constituită pentru achiziţionarea terenului în suprafață de 45.000 mp, situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței, nr. 147-149, județul Ilfov, cunoscut sub denumirea de ”Serele Pantelimon” și procesele –verbale/minutele ale comisiei de negociere;

        - Raportul de specialitate nr. 151959/16.10.2019 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        -  Raportul de specialitate nr. 152441/21.10.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 155024/22.10.2019 prezentat de Direcţia Juridică,  Legislație, Contencios – Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Nota de Fundamentare nr. 24255/21.10.2019 prezentată de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de evaluare E.P.I. nr. 22879/06.02.2019 emis de Appraisal & Valuation SRL;

        - Sentinţa civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunţatăîn Dosarul 2308/93 aflat pe rolul Judecătoriei Buftea, rămasă definitivăşi irevocabilă potrivit Deciziei civile nr. 439A/12.02.1998 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a III a Civilă, privind restituirea terenului aferent ,,Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane fizice;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 140/17.05.2019 privind aprobarea reluării procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului în suprafață de 45000 mp. situat în oraşul Pantelimon,  B-dul Biruinţei nr. 147-149,  judeţul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 213/18.07.2019;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 342/26.10.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului local Sector 2 să achiziţioneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenul situat în B-dul Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, judeţul Ilfov şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 866/12.12.2018 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziţioneze pentru şi în numele municipiului Bucureşti terenul situat în B-dul Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, judeţul Ilfov;

 

În temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă achiziționarea prin cumpărare, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a imobilului teren în suprafață de 45.000 mp, înscris în cartea Funciară nr. 111907 – Pantelimon, nr. cadastral 111907, situat în B-dul Biruinţei nr. 147-149, oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, identificat conform Anexei ce conține o fila și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Prețul unitar de achiziție este  de 34,70 euro/m.p., prețul total al tranzacției  fiind  de 1.561.500,00 (un milion cinci sute şaizeci și unu de mii cinci sute) euro și va fi achitat vânzătorilor  prin virament bancar în termen de maxim 10 zile de la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, în lei la cursul BNR din data plății.

 

Art.3 Se aprobă efectuarea plăţii achiziţiei imobilului, precum şi efectuarea cheltuielilor ocazionate de autentificarea şi intabularea imobilului, din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul de vânzare cumpărare, în numele și pentru Municipiul București, precum şi înscrisurile necesare perfectării tranzacţiei, conform actelor normative aplicabile, la finalizarea tranzacției, imobilul prevăzut la Art. 1 fiind declarat bun aparținând domeniului public al municipiului București, administrat de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 

Art. 5.(1)  Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la Art. 1, dobândit prin act de vânzare-cumpărare ce va fi încheiat în baza prezentei hotărâri, în administrarea  Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, pentru asigurarea activității de producere de material dendro-floricol, modernizarea și extinderea obiectivului ”Serele Pantelimon”;

           (2)  Construcțiile  amplasate pe terenul prevăzut la Art. 1, inventariate în domeniul public al Municipiului București, se mențin în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

           (3) Predarea primirea imobilului – teren se va face prin proces – verbal de predare primire, încheiat în maxim 15 zile de la data dobândirii.

 

          Art.6. Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2 săîntocmească documentația cadastrală,  să efectueze toate demersurile necesare la OCPI Ilfov, în numele Municipiului București, pentru efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară pentru imobilul și construcțiile situate la adresa din Bulevardul Biruinței nr. 147 – 149, oraș Pantelimon, Județul Ilfov și să comunice Consiliului General al Municipiului București, în termen de 15 zile de la de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară,  documentele emise de către Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Art.7 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2  şi compartimentele de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.8  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.ps2.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 347

Bucureşti, 28.11.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: 347.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:603 Vizualizări
Descărcare: 91 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE