• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 348 din 2019

43 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

          Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru lucrări de desfiinţare a unor construcţii cu caracter provizoriu edificate fără autorizaţie de construire pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti aflat în incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazul;

Analizând:

        - Nota de fundamentare nr. 5321/11.11.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Raportul de specialitate nr. 169039/14.11.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

      - Somația nr. 36882/25.07.2018 emisă de către Direcția Control – Serviciul Desființări Construcții Ilegale din cadrul Direcției Generale de Poliție Localăși Control  - Primăria Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

        - Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

        

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.(1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizul general pentru lucrări de desfiinţare a unor construcţii cu caracter provizoriu edificate fără autorizaţie de construire pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, aflat în incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazul, conform anexei ce conţine un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (2) Valoarea totală a obiectivelor de investiţii este de 487.951,28 Lei, inclusiv TVA, echivalentul a 102.694,16 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 447.855,66 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 94.255,64 Euro, inclusiv TVA.

Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este de 1 Euro = 4,7515 lei.

 

Art.2.(1) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii cu caracter provizoriu edificate fără autorizaţie de construire pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, aflat în incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazul, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

           (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

           (3) Se deleagă Directorului Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

 

          Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

                                                   

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 348

Bucureşti, 28.11.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: 348.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:491 Vizualizări
Descărcare: 43 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE