• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 349 din 2019

94 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019;

            Analizând:

         - Raportul nr. 173242/22.11.2019, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

        -  Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

       - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performaţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019 – 2021;

 

           În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019, se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel:

 • venituri   –  985.048 mii lei.
 • cheltuieli –   1.304.451 mii lei.
 • deficit   –   319.403 mii lei.

 

Art.2.Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019, se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr. 2, astfel:

 • venituri la suma de 916.208 mii lei, din care:
  • venituri ale secţiunii de funcţionare - 874.476 mii lei;
  • venituri ale secţiunii de dezvoltare -  41.732 mii lei. 
 • cheltuieli la suma de 1.235.611 mii lei, din care:
  • cheltuieli secţiunea de funcţionare -  874.476 mii lei;
  • cheltuieli secţiunea de dezvoltare  -  361.135 mii lei;
 • deficitul secţiunii de dezvoltare – 319.403 mii lei, finanţat din excedentul anului 2018, în valoare de 319.403 mii lei.

 

           Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1.235.611 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.68.

 

Art.4. Se aprobă lista actualizată privind solicitări de finanţare lăcaşuri de cult pe anul 2019, conform anexei nr. 3.

 

            Art.5.Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2019, conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.26, astfel:

 • Total venituri în sumă de 260.627 mii lei, din care:
  • venituri ale secţiunii de funcţionare - 174.448 mii lei
  • venituri ale secţiunii de dezvoltare - 86.179 mii lei
 • Total cheltuieli la suma de 260.627 mii lei, din care:
  • cheltuieli secţiunea de funcţionare - 174.448 mii lei
  • cheltuieli secţiunea de dezvoltare - 86.179 mii lei

 

Art.6.Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2019, conform anexelor nr. 5, 5.1 - 5.475.

 

Art.7.Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

 Art.8.(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 349

Bucureşti, 28.11.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 349 link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:455 Vizualizări
Descărcare: 94 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE