• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 350 din 2019

136 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului I al anuluișcolar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

           Analizând:

          -  Nota de fundamentare nr. 164154/06.11.2019 întocmită de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • Raportul de specialitate nr. 167719/13.11.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         -  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

          -  Art.9 alin.7, art 82 și art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

         -  Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

         -  Hotărârea Guvernului României nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020 ;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

       Art.1.  Se aprobă un număr de 18.000 burse ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aferente Semestrului I al anului școlar 2019-2020. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile.

  Art.2.  Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Bursă performanță:
 • Conform art. 6, lit. a) și lit.b) -1000 lei/lună;
 • Conform art. 6, lit. c) – 500 lei/lună;

 

 1. Bursă merit:
 • Conform art. 8 lit. a):
 • pentru media 10 - 600 lei/lună
 • pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 – 300 lei/lună
 • pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 – 200 lei/lună
 • pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 – 100 lei/lună

 

 • conform art. 8, lit b) și lit. c):
 • pentru locul I - 300 lei/lună
 • pentru locul II – 200 lei/ lună
 • pentru locul III – 70 lei/lună

 

 1. Bursă studiu:
 • în situația în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit, cu bursa de performanță sau cu bursa de ajutor social 200 lei/lună;
 • în situația în care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit, cu bursa de performanță sau cu bursa de ajutor social – 50 lei/lună;

 

 1. Bursă de ajutor social:
 • conform art. 13, lit. a) – 300 lei/lună;
 • conform art. 13, lit. b) – 100 lei/lună;
 • conform art. 13, lit. c) – 300 lei/lună;

 

 1. bursă de ajutor ocazional – 300 lei;

 

  Art.3. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.În situația în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistență socială competente în acest sens.

  Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.5. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.      

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 350

Bucureşti,  28.11.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.             

Denumire fișier: 350.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:712 Vizualizări
Descărcare: 136 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE