• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 353 din 2019

122 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 174/2023

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 50/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 201/2019 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

 

            Analizând:

            - Nota de fundamentare nr.169266/14.11.2019 prezentată de Direcția Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

   - Raportul de specialitate nr.172296/21.11.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1260/05.07.2019 privind relocarea activității Adăpostului pentru Copiii Străzii ”Dănilă Prepeleac”;

            - Adresa Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr. 119576/05.09.2019;

            - Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 nr. 10/23.10.2019;

            - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr.114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

               -  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   -  Legea nr. 292/2011 a asistenṭei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

   - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităṭii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

   -  Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

           În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se aprobăîndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.1 – Organigrama Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, a H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019, în sensul căîn loc de Centrul de Servicii ,,Ion Creangă” va figura Centrul de Servicii de Asistență Socială  ,,Ion Creangă”

 

Art. II Se aprobăîndreptarea erorii materiale din cuprinsul alin. (3) din Art.4 – Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare din cuprinsul Regulamentului – Cadru de organizare și funcționare a serviciului social ,,Centrul de servicii de asistență socială Ion Creangă” din Anexa nr. 4 a H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019, în sensul căîn loc de Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice ,,Ion Creangă” va figura Centrul de Servicii de Asistență Socială ,,Ion Creangă”. 

 

Art. III Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 4 a H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019, potrivit Anexei ce conține 2 (două) pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. IV Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

 

         Art. V (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului  Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                        (2) Prezenta hotărâre intrăîn vigoare începând cu data de 01.12.2019.

  

        Art.VI   (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                      (2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 353

                Bucureşti, 28.11.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: 353.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:671 Vizualizări
Descărcare: 122 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE