• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 354 din 2019

87 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 180/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 137/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2;

 

            Analizând:

            - Nota de fundamentare nr.171037 / 19.11.2019 prezentată de Directorul executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Raportul de specialitate nr.172294 / 21.11.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și ROF–ul pentru Primăria Sectorului 2;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.137/ 17.05.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, se modifică conform anexelor nr. 1-2 ce conțin 6 pagini și fac parte din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, rămân aplicabile.

Art. III Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin atribuțiile ce îi revin, poate transforma în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în statul de funcţii, fără majorarea numărului de posturi prevăzute în organigrama din anexa nr. 1.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

          (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

           

 

 

                Hotărârea nr. 354

                Bucureşti, 28.11.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 354.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:621 Vizualizări
Descărcare: 87 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE