• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 355 din 2019

57 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 322/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

   Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;    

 

Analizând:

        -  Adresa nr. G.M./22682, 22962/P/14.11.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.172578/21.11.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al  acesteia, cu     modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 54/2012 – privind desfășurarea activității de picnic;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 modificatăși completată prin H.C.L.S2 nr.68/2015.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. o) şi alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 Art. I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 322/2019 - privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, se modificăși va avea următorul conținut:

Art. 1 Se interzice amplasarea grătarelor și coșurilor de fum aparținând persoanelor fizice și juridice, în parcuri sau la o distanță mai mică de 50 m de acestea sau de locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, cetățenii Sectorului 2 beneficiind de aceste spații pentru recreere, odihnăși agrement ”.

 

 Art. II Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 322/2019 - privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, se modificăși completează, urmând a avea următorul conținut:

Art. 2 Desfășurarea activităților ce implică existența grătarelor și coșurilor de fum se va realiza cu respectarea legislației în vigoare numai în spațiile special amenajate în acest scop de către Administrația Domeniului Public Sector 2, fără a prejudicia ambientul spațiile de odihnă, recreere, starea de sănătate și de confort a populației, cu obligativitatea avizării acestor activități de către Direcția de Sănătate Publică București, cu excepția desfășurării activităților de picnic pentru evenimente ocazionale, autorizate în condițiile legii, și în alte zone decât spațiile special amenajate în acest scop de către Administrația Domeniului Public Sector 2”.

 

         Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2  nr. 322/2019 - privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                Hotărârea nr. 355

                Bucureşti, 28.11.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..            

Denumire fișier: 355.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:654 Vizualizări
Descărcare: 57 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE