• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 356 din 2019

101 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 2019 în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

            Analizând

         - Raportul de specialitate nr. 166406/11.11.2019 întocmit de Biroul Spațiu Locativ-Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în data de 29.10.20109, al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii;

         - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată;

        - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

        - Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul A.N.L.; cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2002 privind transmiterea în folosință gratuită către ANL a terenului situat în București, str. Maior Vasile Băcilă, sector 2, în vederea realizării de locuințe pentru tineri;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/23.03.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București;

 

           În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă stabilirea punctajului aferent, pentru anul 2019, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii care au depus dosare până la data de 31 octombrie 2019 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată.

 

           Art.2. Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexei, după cum urmează:

            - locuințe cu o cameră       – 22 poziții;

                        - locuințe cu două camere  – 24 poziții;

                                                          Total  – 46 poziții.

 

           Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul Sectorului 2 va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

 

           Art.4. Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretarul Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

 

           Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare prin Biroul Spațiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 356

Bucureşti, 28.11.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: 356.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:489 Vizualizări
Descărcare: 101 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE