• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 357 din 2019

373 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 193/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.11.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru soluționarea aspectelor sesizate de Instituția Prefectului Municipiului București, referitoare la  HCL Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

            Analizând:

            -  Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Adresa nr. G.M./ 13429/9/08.10.2019 comunicată Consiliului Local Sector 2 de către Instituția Prefectului Municipiului București;

          - Raportul de specialitate nr.375718/21.11.2019 prezentat de Direcţia Venituri buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

            - Raportul de specialitate nr.174263/25.11.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Raportul de specialitate  nr.174166/25.11.2019 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Raportul de specialitate  nr.173251/22.11.2019 întocmit de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;    

            -  Avizul Comisiei de de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,  Avizul comisiei pentru probleme Ecologice, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

     - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  -  Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-  Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

-   Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-  Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

- Planul național de gestionare a deșeurilor 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

- H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti;

-  H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, H.C.G.M.B nr. 501/2017 privind completarea anexei la H.C.G.M.B nr. 82/2015;

- H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice și asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti;

-  H.C.G.M.B nr.119/2010 și Regulamentul de organizare și funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobat prin această hotărâre;

-  Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor P.N.G.D 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.193/26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenţiei integrale a taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii  casnici (persoane fizice) pe raza Sectoruuil 2 al Municipiului București.

   În temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu  art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

           În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. I.În titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenţiei integrale a taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii  casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București  precum și în tot cuprinsul acesteia, sintagma ”subvenție integrală”, se înlocuiește cu sintagma ”subvenție parțială”,în condițiile H.C.G.M.B nr. 501/2017.

 

            Art. II. Se modificăși se completează Art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 193/26.06.2019, acesta având următorul cuprins:

            „Art. 1.(1) Pentru stimularea, implementarea și dezvoltarea colectării selective a deșeurilor în Sectorul 2, conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru asigurarea colectării separate, cel puţin a deșeurilor de hârtie, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale, pentru anul 2020 se aprobă  subvenționarea parțială a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, astfel încât fiecare utilizator  persoană fizică va achita suma de 0,99 lei/persoană/an) din cuantumul total al taxei instituite în condițiile legii. 

 

                        (2) Pentru a beneficia de subvenţia prevazută la  alin.(1) utilizatorii casnici-persoane fizice, inclusiv cei din asociațiile de proprietari/locatari, din Sectorul 2 al Municipiului București trebuie să respecte prevederile Regulamentului privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București aprobat prin H.C.L.S.2 nr. 32/2019, respectiv să colecteze separat deșeurile reciclabile, să le depună la punctele de colectare și să le predea operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.În scopul îndeplinirii indicatorilor de performanță specifici, cantitatea de fracţie uscată (deșeuri reciclabile) trebuie să reprezinte minimum 25 % din totalul cantităţii de deșeuri (fracție uscată + fracție umedă) colectată/predată operatorului de salubrizare de către fiecare utilizator.

 

                       (3)În cazul în care un utilizator casnic sau o asociație de proprietari/locatari nu respectă obligațiile asumate, în sensul că nu colectează separat și nu predă operatorului de salubrizare autorizat cantitatea minimă de fracție uscată prevazută la art. 1.(2), operatorul de salubrizare autorizat are obligația să informeze operativ Primăria Sectorului 2, care va lua măsurile legale pentru respectarea Regulamentului de salubrizare al Sectorului 2 şi a Regulamentului privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, precum  și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative și administrative în vigoare, respectiv obligarea la plata integrală a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare. ”

 

           Art. III. Anexa la Hotărârea nr. 193/26.06.2019 cuprinzând ”Regulamentul pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, își încetează aplicabilitatea. 

 

            Art. IV Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.193/26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenţiei integrale a taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii  casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

 

     Art. V Autoritatea executiva a Sectorului 2  Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 şi reprezentanţii compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu reprezentanţii operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 pentru colectarea/ transportul/sortarea/tratarea/neutralizarea/depozitarea  finală a deşeurilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

     Art. VI Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

    

 

 

 

 

         

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

                         

                              

              Hotărârea nr. 357

             Bucureşti, 28.11.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 357.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:2118 Vizualizări
Descărcare: 373 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE