• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 361 din 2019

92 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2014HCL S2 nr. 86/2014, HCL S2 nr. 109/2014HCL S2 nr. 109/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 alMunicipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „ avizului de amplasare ", astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014 și H.C.L. Sector 2 nr.109/2017;

             Analizând:

        -  Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         -  Raportul de specialitate nr. 172930/22.11.2019 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatoruluiprecum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

 -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

          - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2020;

          -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

În temeiul art.139 alin.(1) şi art. 166 alin. (2) lit.ș) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. Se înlocuiește formularul tip Aviz de amplasare și condițiile de eliberare menționate în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2017, conform anexei ce conține un număr de 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II.Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014 și H.C.L. Sector 2 nr. 109/2017, rămân aplicabile.

 

Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 361

                Bucureşti, 19.12.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 361.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:637 Vizualizări
Descărcare: 92 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE