• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 362 din 2019

59 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 147/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind aprobarea schimbării destinaţiei unor părţi din imobilele (corpuri clădire) aparţinând bazei materiale aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 şi care fac parte din domeniu public al Municipiului Bucureşti;

            Analizând:

  -  Nota de fundamentare nr. 172954/22.11.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  -  Raportul de specialitate nr. 182258/11.12.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -   Avizul Comisiei de de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

 

 

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

                -    Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Ordinul ministerului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborate a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învăţământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

  -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor  1 - 6;

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară  activitatea  unitățile  de învățământ  preuniversitar,  unităţile de învăţământ special şi unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă schimbarea destinaţiei unor imobile - corpuri de clădire aparţinând bazei materiale aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea demolării acestora şi realizării unor obiective de investiţii având funcţiunea de unitate de învăţământ de nivel preşcolar, sală de sport şi bazin didactic, centru educaţional de pregătire, precum şi amenajarea de spaţii verzi şi căi de acces pentru şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, astfel:

 

- Imobilul Corp clădire C2 - anexă, parter, compus din 4 camere, 2 holuri, grup sanitar, în suprafaţă utilă de 153,78 mp , situat în incinta Grădiniţei nr. 135 din  Str. Maşina de Pâine nr. 61, Sector 2, Bucureşti,înscris în Cartea funciară 220448, număr cadastral 220448, identificat potrivit anexei 1 ce conţine 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

- Imobilul Corp clădire C7 - atelier, subsol compus din camerăşi casa scării în suprafaţă utilă de 94,92 mp şi parter compus din 2 camere în suprafaţă utilă de 111,15 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu din Str. Popa Lazăr nr. 8A, Sector 2, Bucureşti, înscris în Cartea funciară  220461, număr cadastral 220461-C7, identificat potrivit anexei 2 ce conţine 5 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

Imobilul Corp clădire C1 - sală sport, parter, compus din 2 săli, magazie, 2 holuri, în suprafaţă utilă de 641,79 mp, înscris în Cartea funciară 202688, număr cadastral  202688-C1, precum şi imobilul Corp de clădire C5 - cantină, parter, compus din 2 săli, hol, grup sanitar, 2 casa scării, curte lumină, în suprafaţă utilă de 1.589,60 mp, etaj 1, compus din 2 săli, hol, 2 casa scării, în suprafaţă utilă 1.580,48 mp, înscris în Cartea funciară 202688, număr cadastral  202688-C5, situate în incinta Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida din Bd. Basarabia nr. 47, Sector 2, Bucureşti , identificate potrivit anexei 3 ce conţine 6 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

           (2) Se solicită Ministrului Educaţiei Naţionale emiterea avizului conform pentru schimbarea destinaţiei imobilelor (corpuri clădire) aşa cum sunt identificate la alin. 1.

 

            Art. 2 Schimbarea de destinaţie imobilelor care fac obiectul prezentei operează de la data emiterii avizului conform de către Ministrul Educaţiei Naţionale.

 

            Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorulul 2 şi Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           

           Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 362

                Bucureşti, 19.12.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 18 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 362.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:449 Vizualizări
Descărcare: 59 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE