• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 363 din 2019

80 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 159/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre  privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici si a Devizelor Generale  pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuinte  din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.159/26.06.2019 ;

           Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 172823/22.11.2019 întocmit de către Direcţia Achiziții și Contracte publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            -   Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

           -   art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  -   Legea nr. 231/2017 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 - privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe;

          -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

         -    Legea nr. 372/2005 privind performanta enegetica a cladirilor, republicată ;

          -  art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

          -  Ordonanța de Urgență nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009  privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

          -    Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/540/23 din 17.03.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice  a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

          - Hotărârea Guvernului României nr. 907/29.11.2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor,/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2)lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 Art.I. (1) Indicatorii tehnico – economici pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului de crestere a eficientei energetice a blocurilor de locuințe  din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti,  aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 159/26.06.2019, se modifică potrivit anexei ce conține un număr de 20 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (2)  H.C.L. Sector 2 nr. 159/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferențí unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței, energetic a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, se modificăși se completează potrivit prezentei hotărâri.

 Art.II. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

   Art.III.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.      

                                                                        

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 363

Bucureşti,  19.12.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

Denumire fișier: 363.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:442 Vizualizări
Descărcare: 80 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE