• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 364 din 2019

160 Descărcări

 

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 100/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 90/2018HCL S2 nr. 26/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

        Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;

           Analizând:

-   Nota de fundamentare nr. 182969/12.12.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Raportul de specialitate nr. 183571/16.12.2019 întocmit de Direcţia Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           -  Raportul de specialitate nr. 184728/17.12.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        -  Raportul de specialitate nr. 173018/22.11.2019 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Adresa nr. 7454/11.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 56941/22.04.2019, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2019 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului Bucureşti;

        -   Adresa Direcţiei Administraţie Publică Locală nr. 108340/13.08.2019 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei Administraţie Publică Locală din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

         - Adresa Direcţiei Juridice, Legislaţie Contencios Administrativ nr. 108339/20.08.2019 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei Juridice, Legislaţie Contencios Administrativ din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

         - Adresa Direcţiei Achiziţii şi Contracte Publice nr.137060/19.09.2019 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei Achiziţii şi Contracte Publice din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2

         - Adresa Direcţiei Achiziţii şi Contracte Publice nr. 114339/12.08.2019 privind funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50%.

         - Adresa Direcţiei Urbanism Cadastru Gestionare Teritoriu nr. 108329/03.09.2019 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei Urbanism Cadastru Gestionare Teritoriu din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

        -   Adresa Direcției Audit Public Intern nr. 108955/09.10.2019 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcției Audit Public Intern din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

        - Adresa Direcţiei Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente nr.119253/20.08.2019 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcției Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

      -   Adresa Serviciului Management Situaţii de Urgenţă nr. 148432/10.10.2019 privind modificarea atribuţiilor Serviciului Management Situaţii de Urgenţă din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

     -   Referatul Direcţiei Management Resurse Umane nr. 149248/11.10.2019 privind implementarea unor prevederi legale cuprinse în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

     -  Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

        Având în vedere reglementările cuprinse în :

       -  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2)lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

              Art. I  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare, se modificăși completează conform anexelor nr. 1- 3 ce conţin 63 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

              Art. II (1) Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 26/2019 îşi încetează aplicabilitatea.

   (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare rămân aplicabile.

 

  Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

             Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

                                                                        

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

Hotărârea nr. 364

Bucureşti,  19.12.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 66 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

Denumire fișier: 364.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:599 Vizualizări
Descărcare: 160 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE