• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 367 din 2019

45 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019;

            Analizând:

-   Raportul nr. 182309/11.12.2019, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti, aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul Sectorului 2 Bucureşti;

-  Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 5359/18.12.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 19.12.2019;

-  Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

-  Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

 

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art.166 alin. (2) lit. ,,d” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1    Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019, se  rectificăşi se stabileşte conform  anexei nr. 1, astfel:

-      venituri       –       942.588 mii lei

-      cheltuieli    –    1.261.991 mii lei

-      deficit        –      319.403 mii lei

 

Art. 2   Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019,  se rectifică şi se stabileşte conform  anexei nr. 2, astfel:

-      venituri  la suma de 883.653 mii lei, din care:

v venituri ale secţiunii de funcţionare              - 852.782 mii lei;

v venituri ale secţiunii de dezvoltare              -   30.871 mii lei. 

-      cheltuieli la suma de 1.203.056 mii lei, din care:

v cheltuieli secţiunea de funcţionare             -  852.782 mii lei;

v cheltuieli secţiunea de dezvoltare              -  350.274 mii lei;

-      deficitul secţiunii de dezvoltare – 319.403 mii lei, finanţat din excedentul anului 2018, în valoare de 319.403 mii lei.

 

            Art. 3  Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1.203.056 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.57.

 

            Art. 4  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2019,  conform anexelor nr. 3; 3.1 – 3.8, astfel:

-      Total venituri  în sumă de 259.595 mii lei, din care:

v venituri ale secţiunii de funcţionare  -  174.216 mii lei

v venituri ale secţiunii de dezvoltare   -   85.379 mii lei

 

-      Total cheltuieli la suma de 259.595 mii lei, din care:

v cheltuieli secţiunea de funcţionare      -  174.216 mii lei

v cheltuieli secţiunea de dezvoltare       -  85.379 mii lei

 

Art. 5  Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2019, conform anexelor nr. 4, 4.1 - 4.20.

 

Art. 6  Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

 Art. 7 (1) - Prezenta hotărâre se publicăîn „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti” . 

        (2) – Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                       

Hotărârea nr. 367

Bucureşti, 19.12.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3  pagini, fără  anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Denumire fișier: 367 link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:405 Vizualizări
Descărcare: 45 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE