• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 378

45 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.12.2019;

                     Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de          urbanism PUD Fostă Strada Fabrica de Glucoză nr.7 (NC 238719), ACTUAL BD. DIMITRIE POMPEIU NR.2E conform extras de carte funciară 238719 NR. Cerere 70661 din 30.10.2019, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr.182192/11.12.2019 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de informare şi consultare a publicului nr.182196/11.12.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Fostă Strada Fabrica de Glucoză nr.7 (NC 238719), ACTUAL BD. DIMITRIE POMPEIU NR.2E conform extras de carte funciară 238719 NR. Cerere 70661 din 30.10.2019, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Arhitectului Șef nr.66 CA 5/1 din 05.09.2019, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2;
 • Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/2014;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2.

 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,,e”, coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. ,,j” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Fostă Strada Fabrica de Glucoză nr.7 ( NC 238719), ACTUAL BD. DIMITRIE POMPEIU NR.2E conform extras de carte funciară 238719 NR. Cerere 70661 din 30.10.2019 Sector 2, al Municipiului București – Ansamblu de locuinţe cu partiu special – 2S+P+12E+ETH. RETRAS, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 

   

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 

                         

                                        

                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 378

                Bucureşti, 19.12.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a fost redactatăîn 2 (două) exemplare.

Denumire fișier: 378.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:331 Vizualizări
Descărcare: 45 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE