• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 385

45 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local  din Sectorul 2 al Municipiului București: Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri Pasaj Pietonal Obor-4buc”;

           Analizând:

            -  Raportul de Specialitate nr. 181142/09.12.2019 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

            -  Raportul de Specialitate nr. 183238/12.12.2019 întocmit de Direcția Licitații și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -   Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

           -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

           -   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;

 -   Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificatăși completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017 ;

      -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului  de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2)lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții de interes local reprezentând Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri Pasaj Pietonal Obor-4buc”, potrivit anexelor 1-3 ce conțin 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Valoarea totală a lucrărilor: Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri Pasaj Pietonal Obor-4buc”  este de 3.640.687,68 lei inclusiv TVA din care C+M : 3.591.897,68 lei inclusiv TVA.

         Art.2 Se aprobă realizarea proiectului: Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri Pasaj Pietonal Obor-4buc” , obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

          Art.3. (1) Lucrările de:  ”Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri Pasaj Pietonal Obor-4buc” , cuprinse în anexele 1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

           (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

           (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

          Art.4.Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

 Art.5.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.      

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărârea nr. 385

Bucureşti,  19.12.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

Denumire fișier: 385.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:379 Vizualizări
Descărcare: 45 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE