• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 386

87 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul Administrației Piețelor Sector 2;

            Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 183451/13.12.2019 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti întocmit în baza Procesului Verbal încheiat în urma consultării reprezentanților salariaților din data de 11.12.2019, înregistrat  cu nr. 182770/12.12.2019;

         -  Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2869/10.12.2019 privind constituirea Comisiei pentru consultarea organizațiilor sindicale reprezentative sau a reprezentanților salariaților de la nivelul Administrației Piețelor Sector 2;

          - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia Consumatorului, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

  - Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  -  Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţăîn unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

  -  Ordonanaţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

   -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

     -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 345/28.11.2019 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 155 alin. (4) lit. a) şi cu  art  art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. 1 Începând cu data de 01.01.2020 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, conform anexei ce conţine 10 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

             Art. 2 (1) Drepturile salariale ale conducătorului Administrației Piețelor Sector 2 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 conform art.1.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administrației Piețelor Sector 2 se stabilesc prin decizie a conducătorului acestei instituții conform art.1.

 

  Art. 3(1)În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul din cadrul Administrației Piețelor Sector 2 se stabilesc prin decizie a conducătorului acestei instituții conform art. 1.          

              (2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariul de bază al conducătorului Administrației Piețelor Sector 2 se stabilește prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 conform art. 1.

 

              Art. 4  Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

 

               Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   Art. 6(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

   (2) Anexa se comunică Administrației Piețelor Sector 2 și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 386

                Bucureşti, 19.12.2019

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de  13 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 386.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:403 Vizualizări
Descărcare: 87 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE