• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 387

40 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea şi implementarea proiectului ,,ŞCOALA SOCIALĂ SPORTIVĂ”;

Analizând :

 • Raportul de specialitate nr. 175707/11.12.2019 înregistrat la Centrul de Relaţii cu Publicul al primăriei Sectorului 2 sub nr. 182981/12.12.2019 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 175709/11.12.2019 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 184378/16.12.2019 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 183333/16.12.2019 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 nr. 16/23.10.2019 privind implementarea proiectului ,,ŞCOALA SOCIALĂ SPORTIVĂ”;
 • Avizul Comisiei de Învățămînt, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, Comisiei Juridice Ordine şi Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietare, Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) şi s) și alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, să hotărască cu privire la încheierea unui  acord pentru derularea proiectului ,,ŞCOALA SOCIALĂ SPORTIVĂ”, în parteneriat cu Asociaţia FDP-Protagonişti în educaţie.

 

                (2) Se aprobă implementarea proiectului ,,ŞCOALA SOCIALĂ SPORTIVĂ”, conform anexei ce conţine un număr de 7 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                           

Art. 2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării proiectului ”ȘCOALA SOCIALĂ SPORTIVĂ”, prin alocarea unor sume cu această destinație către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

 

Art. 3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, după emiterea acordului prealabil prevăzut la art. 166 alin. (2) lit. ,,s” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

                                                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 387

Bucureşti, 19.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 387.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:373 Vizualizări
Descărcare: 40 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE