• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 388

43 Descărcări

Modifică/completează HCL S2 nr. 90/1999, HCL S2 nr. 275/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr.9, Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 275/2019;

          Analizând:

- Raportul de specialitate  nr. 175816/ 11.12.2019 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Nota de fundamentare nr. 175817/11.12.2019 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.183336/13.12.2019 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru, Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietare, Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziția nr.805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

  Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare;

                      -  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul  serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

           -  Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;

           - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

           -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 90/1999 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani a imobilului situat în Bucureşti, str. Oituz nr. 9, Sector 2, către Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr.275/2019;

           - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.43/2004 privind infiintarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2018 privind înfiinţarea unei creșe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit l).şi lit.p). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I Se modificăşi se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 275/2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 2 nr. 90/1999 cu privire la imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr. 9, Sector2, conform anexei ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L.Sector 2 nr.90/1999 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani a imobilului situat în Bucureşti, str. Oituz nr. 9, Sector 2, către Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 2 rămân aplicabile .

                                  

           Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. IV  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 388

Bucureşti, 19.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                       

Denumire fișier: 388.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:401 Vizualizări
Descărcare: 43 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE