• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 389 din 2019

51 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 170-176 în administrarea Consiliului Local Sector 2 şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru încheierea unui Protocol de asociere cu Asociaţia de Ajutor Social ,,Marathon” în vederea realizării de activităţi cu caracter social, de interes local;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 180732/10.12.2019 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 183622/13.12.2019 prezentat de Direcţia Juridică, legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 184362/16.12.2019 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, consilier în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice Ordine şi Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietare, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • C.L Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019

 

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p) şi s) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru realizarea de lucrări şi servicii sociale şi medico-sociale de interes local.

            (2) Datele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în anexele 1-2 ce conţin 6 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, şi Asociaţia de Ajutor Social ,,Marathon" pentru asigurarea finanţării din fonduri private a lucrărilor şi serviciilor publice de interes local, cu caracter social (cantină socială, servicii socio-medicale şi conexe).

 

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 389

Bucureşti, 19.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini,inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

                       

Denumire fișier: 389.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:468 Vizualizări
Descărcare: 51 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE