• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 390

50 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual între operatorul economic Societatea TURBOMECANICA S.A, Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

 Analizând:

       -  Nota de fundamentare nr. 182357/11.12.2019 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

       -  Raportul de specialitate nr. 184649/16.12.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislaţie, Contenecios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București;

  • Avizul Comisiei de Învățămînt, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, Comisiei Juridice Ordine şi Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

          - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021;

- Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;

       - H.C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea iniţierii, finanţării şi derulării proiectului „Şcoala Profesională Metropolitanăîn Sistem Dual din Bucureşti”.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobăîncheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, în domeniul de pregătire profesională mecanic, calificarea profesională mecanic de mecanică fină, între TURBOMECANICA S.A., Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce conţine 17 pagini şi face parte integrată din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să gestioneze derularea, monitorizarea şi implementarea contractului.

 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 390

Bucureşti, 19.12.2019

 

 

  Prezenta Hotărâre conține un număr de 19 pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 390.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:358 Vizualizări
Descărcare: 50 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE