• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 392

49 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate;

           Analizând:

            - Raportul de Specialitate nr. 161237/19.11.2019 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

            - Nota de Fundamentare nr. 161238/19.11.2019 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

       - Raportul de specialitate nr. 175613/16.12.2019 prezentat de Direcţia Economică  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

           -   Legea nr. 292/2011asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență, cu modificările și completările ulterioare;
  • Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2)lit. p) și alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate, în cuantum de 2500 lei , care va fi acordat domnului ________________, având CNP ___________________, pentru acoperirea cheltuielilor legate de relocarea bunurilor dar și plata garanției pentru asigurarea accesului la o locuință.

        Art.2. Finanțarea se face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinație.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General  al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

        Art.4.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.      

  

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 392

Bucureşti,  19.12.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Denumire fișier: 392.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:463 Vizualizări
Descărcare: 49 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE