• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 393

110 Descărcări

Revocă  HCL S2 nr. 391/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2020;

            Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 182391/11.12.2019 întocmit de Direcția Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

   - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, modificatăşi completată prin H.C.G.M.B. nr. 425/2018 ;
  • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 162/2016 privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuințelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuințelor sociale, de serviciu şi de necesitate, în vederea soluţionării cererilor formulate în baza Legii nr. 114/1996.

 

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuințe în temeiul Legii nr. 114/1996 pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1 și 2, după cum urmează:

Anexa 1 – locuințe pentru contractare

1 cameră – 27 poziții

2 camere – 38 poziții

3 camere – 11 poziții

 

    Total – 76 poziții

 

Anexa 2 – locuințe sociale

            1 cameră – 275 poziții

            2 camere – 164 poziții

            3 camere –   52 poziții

            4 camere –    1 poziții

 

               Total –  492 poziții

 

            (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr total de 45 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2020, conform criteriilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 162/2016, pentru persoanele care au depus dosare până la data de 30 septembrie 2019 și pentru persoanele care au reactualizat până la aceeași dată dosarele aflate în evidențe, în vederea obținerii de locuințe în baza Legii nr. 114/1996, republicată.

 

 

 

Art. 3 „Comisia pentru repartizarea locuințelor”, constituită prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 al Municipiului București va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartițiilor pentru locuințele sociale, potențialii beneficiari săîntrunească condițiile de atribuire a acestora.

 

Art. 4 (1) Contestațiile împotriva hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe în anul 2020 se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

             (2) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ, persoanele nemulțumite de modul de soluționare a cererilor precum și cele omise din listele de priorități au dreptul de a formula „reclamația administrativă” în termen de 30 de zile de la data afișării hotărârii, aceasta urmând a fi soluționată de către Consiliul Local Sector 2.

 

Art. 5 Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2020 vor fi date publicității prin afișare la loc accesibil publicului.

 

Art. 6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anului 2020 și intrăîn vigoare de la data de 1 ianuarie 2020.

            (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 391/04.12.2018 privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019 își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.   

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

               Hotărârea nr. 393

                Bucureşti, 19.12.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 48 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 393.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:514 Vizualizări
Descărcare: 110 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE