• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 394

75 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 146/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

        Luând în considerare proiectul de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

           Analizând:

-   Nota de fundamentare nr. 182969/12.12.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Raportul de specialitate nr. 183571/16.12.2019 întocmit de Direcţia Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           -  Raportul de specialitate nr. 184728/17.12.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -   Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

               -  Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările   ulterioare;

              -    Hotărârea Guvernului României nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referințăși a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

          -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

           -   Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

      -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 323/2018 privind aprobarea și implementarea Programului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”;

          -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2019 privind aprobarea și implementarea Programului educațional ”Academia Copiilor Sector 2” pentru anul școlar 2019-2020;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2)lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;          

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

             Art.1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea cooperării Consiliului Local al Sectorului 2 cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru implementarea Programului educațional”Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

            Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           Art.3.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                                                                        

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                              ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 394

Bucureşti,  19.12.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Denumire fișier: 394.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:438 Vizualizări
Descărcare: 75 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE