• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 395

138 Descărcări

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 247/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.01 la Protocolul din 20.06.2018 încheiat în baza H.C.L. Sector 2 nr.79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociaţii neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/ administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar – urban ( bazin de înot) , modificatăşi completată prin HCL Sector 2 nr. 137/2018;

            Analizând:

            -  Nota de fundamentare nr. 183141/12.12.2019 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Adresa emisă de către Clubul Sportiv Atack Team înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 19282/10.12.2019;

- Raportul de specialitate nr.185028/17.12.2019 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,

            -  Avizul Comisiei de de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -    Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

            -  Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 132/2018 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la cooperarea cu asociaţii neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local pentru obiectivul specific infrastructurii edilitar - urbane (bazin de înot), aflat în incinta Şcolii Generale nr. 25;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociaţii neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar - urbane (bazin de înot);

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociaţii neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar - urbane (bazin de înot);

            - Protocolul din 20.06.2018 încheiat în baza H.C.L. Sector 2 nr. 79/2018 modificatăşi completată prin HCL Sector 2 nr. 137/2018.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin.(2) lit. l)şi lit.m). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Actul adițional nr. 01 la Protocolul din 20.06.2018 încheiat în baza H.C.L. Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociaţii neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/ administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar – urban ( bazin de înot) , modificatăşi completată prin HCL Sector 2 nr. 137/2018,modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 137/2018,între Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Şcoala Gimnazială nr. 25 şi Clubul Sportiv Atack Team, conform anexei ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe durata de valabilitate a protocolului până la 30.07.2022, pentru Club Sportiv Atack Team, în temeiul art. 456, alin. 2, lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 395

                Bucureşti, 19.12.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 395.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:468 Vizualizări
Descărcare: 138 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE